Polityka bezpieczeństwa

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pruszkowskie Towarzystwo Sportowe „LIDER”, z siedzibą w Pruszkowie 05-800, ul. Bohaterów Warszawy 4, wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262378, REGON: 140658550, NIP: 534-233-51-14, dalej Administrator.

II. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych

E-mail: biuro@liderpruszkow.pl

Poczta: Pruszkowskie Towarzystwo Sportowe „LIDER”, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków.

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane w celach:

a) zawarcia, wykonania i kontynuacji umów zawartych z administratorem,
b) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
c) tworzenia zestawień analiz i statystyk,
d) szeroko pojętej współpracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Do realizacji umów niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru PESEL i/lub NIP, nazwy banku i numeru konta bankowego, adresu e-mail.

Do realizacji zadań z zakresu tworzenia zestawień analiz i statystyk niezbędne jest podanie imienia i nazwiska

Ponadto Użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

Dodatkowo, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

V. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

 • wystawiania dokumentów księgowych,
 • kontaktu z Administratorem,
 • rozwiązywania problemów technicznych,
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich,
 • kontaktu w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail i/lub telefon,
 • statystycznym oraz prowadzenia analiz i zestawień.
 • w zakresie i celu niezbędnym do prowadzenia korespondencji zainicjowanej przez wpis do formularza kontaktowego lub przesłaną wiadomość e-mail,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe są przetwarzane również w celu:

 • statystycznym oraz prowadzenia analiz i zestawień,
 • archiwizacji danych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

VI. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz wybranych Partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

Dane osobowe Użytkownika są udostępnione tylko tym Partnerom, które muszą mieć do nich dostęp. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie z polecenia Administratora. Wszyscy Partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, będą to upoważnieni pracownicy Administratora, organizatorzy imprez w których Administrator bierze udział oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

Jeżeli wystąpi taka konieczność, dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

VIII. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.

Każdy Użytkownik ma prawo do:

a) dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych,

b) poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności,

c) usunięcia danych. Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy,

d) ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e) przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@liderpruszkow.pl
 • na adres: Pruszkowskie Towarzystwo Sportowe „LIDER”, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków.
 • osobiście w siedzibie Administratora.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.

Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter Administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.

Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.

Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

IX. Organ nadzorczy i Skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Lider Pruszków

Wicemistrz 1 Ligi Koszykówki Kobiet
sezon 2018/2019

Tabela

 DrużynaPktZw - Por
1MKS Pruszków3115 - 1
2Arka II Gdynia2812 - 4
3SKK Polonia Warszawa2812 - 4
4Mon-Pol Płock259 - 7
5SMS PZKosz Łomianki248 - 8
6AZS Uniwersytet Warszawski237 - 9
7KKS Olsztyn215 - 11
8Politechnika Gdańska II204 - 12
9SMS PZKosz II Łomianki160 - 16

Zobacz pełną tabelę

Materiały opublikowane w tym serwisie chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie ich w całości lub w części, bez wiedzy i zgody KLUBU jest zabronione.
Copyright ©2020 LIDER Pruszków | Polityka prywatności
Ten serwis używa cookies, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Przeczytaj więcej o ciasteczkach oraz zapoznaj się z polityką prywatności.